'; News & Updates – FAM 'n' Films

CategoryNews & Updates

FAM ‘n’ films auditions (10th-17th October ) shortlisted contestants-   DANCE MUSIC MODELLING ACTING Rohit Panwar Amit Hindwal Avijeet Singh Aman Gusain Srishti Jain Marshall Tyagi Shahriar Rahmaan Shawon Vishal Mehta Muskan Bhandari Amandeep (ADC) Abhishek Pal Shivam Mamgain Vedansh Lakshya Ashish Rawat Saksham Negi Arpit Gusain Shivani  Singh Shubham Joshi Dhruv Thakur Gagandeep Singh...
Learn More
Welcome to FAM "n" Films